Menu Zamknij

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
– EDYCJA 2024

Gmina Stawiski przystąpiła do programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Na realizację Projektu Gmina Stawiski otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 851 190,00 zł

Plakat AOOzNCelem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Stawiski, w szczególności umożliwienie im jak najbardziej niezależnego i aktywnego życia, poprzez wsparcie oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb.

Adresatami programu są:

  • dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osobie w związku ze znaczne ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji.
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi.

Usługi asystenta będą realizowane na terenie gminy Stawiski przez asystenta osoby z niepełnosprawnością od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r., przez 7 dni w tygodniu, zakres godzin jest do ustalenia (mogą być realizowane 24 godziny na dobę).

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia , w tym:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych , w tym w utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem ,
  • asystent nie podejmuje decyzji za osobę z niepełnosprawnością , lecz udziela jej pomocy i wsparcia w realizacji celów;
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej, jeśli szkołą tego nie zapewnia

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Usługi asystencji osobistej przyznawane są na podstawie Karty zgłoszenia do Programu.