Menu Zamknij

ORGANIZATOR USŁUG SPOŁECZNYCH

Zgodne z uchwałą Nr XXXIII/185/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 maja 2021r., z dniem 1 lipca 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Stawiskach. Organizowanie Usług Społecznych znalazło się na mocy ustawy w strukturach organizacyjnych CUS.

Organizator Usług Społecznych kieruje Zespołem do spraw organizowania usług społecznych (w skład zespołu wchodzą, organizator usług społecznych oraz koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych).

Do najważniejszych zadań Organizatora Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych w Stawiskach należy:

 • organizowanie usług społecznych realizowanych przez centrum,
 • prowadzenie na bieżąco rozeznania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie organizowania usług społecznych oraz potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie organizowania usług społecznych,
 • podejmowanie działań w celu rozwijania oraz koordynacji lokalnego systemu usług społecznych (w tym nawiązywanie współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i podmiotami),
 • opracowywanie standardów jakości usług społecznych określonych w programie usług społecznych,

Organizator usług społecznych, co najmniej raz na 3 miesiące, organizuje spotkanie koordynatorów IPUS, służące bieżącemu omówieniu opracowywania i realizacji tych planów, w tym współpracy z realizatorami usług społecznych. Na spotkanie organizator może zaprosić przedstawicieli realizatorów usług społecznych.

Przykładowy katalog usług społecznych planowanych do wdrożenia w ramach pilotażu w Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski:

I. USŁUGI PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA:

 1. Usługi rehabilitacyjne.
 2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego leczenie.
 3. Poradnictwo psychologiczne i dietetyczne.
 4. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze.
 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

 II. USŁUGI WSPIERAJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ ORAZ RODZICÓW:

 1. Utworzenie i wyposażenie działalności klubu młodzieżowego.
 2. Działalność świetlicowa.
 3. Pomoc w odrabianiu lekcji.
 4. Warsztaty rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży.
 5. Działania wspierające funkcje wychowawcze rodziców.

III. USŁUGI POBUDZANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ:

 1. Działania integracyjne i animacyjne kierowane do mieszkańców.
 2. Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
 3. Działania klubu seniora.
 4. Poradnictwo prawne i obywatelskie.

Kontakt z Organizatorem Usług Społecznych:
Pani Izabela Wasilewska – CUS Stawiski, ul. Polowa 26
tel.: 86 273 81 70,  86 273 81 71,  e-mail:
i.wasilewska@stawiski.pl