Menu Zamknij

OPIEKA WYTCHNIENIOWA
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
– edycja 2024

Gmina Stawiski przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Na realizację Projektu Gmina Stawiski otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 253 827 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))
  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Wsparcie ma za zadanie odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Stawiski, członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną. Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości skorzystania ze wsparcia. Rodzaj i zakres godzinowy usługi opieki wytchnieniowej jest uzależniony od osobistej sytuacji uczestnika Programu , z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

O wszelkich zmianach mających wpływ na prawo i warunki korzystania z usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu (np. utrata statusu osoby z niepełnosprawnością, zmiana stopnia niepełnosprawności, korzystanie z innych form opieki, zmiana miejsca zamieszkania) uczestnik Programu jest obowiązany niezwłocznie poinformować.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą przez opiekuna wytchnieniowego, w okresie od stycznia do grudnia 2024, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 06:00-22:00.

W Gminie Stawiski Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany poprzez świadczenie usługi w ramach pobytu dziennego:

  • w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu,

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej niezależnie od dochodu nie ponosi odpłatności za usługi!!!