Menu Zamknij

PRZEMOC

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
~ JANUSZ KORCZAK

Podstawa działania, zadania i skład

Na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Uchwały Nr XXXVIII/223/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 9 listopada 2021 r.  w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stawiski  Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska powołała Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stawiski na lata 2020 – 2023. Zespół tworzą członkowie reprezentujący instytucje i organizacje z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

Obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w  gminie Stawiski   zapewnia Centrum Usług Społecznych  w Stawiskach.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego można i należy zgłaszać każdy przypadek podejrzenia przemocy w rodzinie na terenie gminy Stawiski.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na cel przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 200r. o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Mroczkowska Małgorzata – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, p.o Zastępcy Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Stawiskach;
 2. Dzikowska Katarzyna – Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski;
 3. Góralczyk Agnieszka – Sekretarz Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach;
 4. Kowalska Emilia – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych w CUS Stawiski;
 5. Paweł Sadowski – Kierownik Posterunku Policji w Stawiskach;
 6. Krzyżanowska Jolanta – Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS w Stawiskach;
 7. Rogińska Joanna – Pracownik socjalny Centrum Usług Społecznych w Stawiskach;
 8. Święcki Adam – Kurator Sądowy – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w  Łomży;
 9. Zaręba Teresa – Pełnomocnik Burmistrza Stawisk ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach, Specjalista Pracy Socjalnej Centrum Usług Społecznych w Stawiskach.

Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: a w szczególności diagnozowanie problemu przemocy, podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielenia pomocy. Zadaniem Zespołu jest również inicjowanie działań w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Przewodniczący Zespołu po otrzymaniu Niebieskiej Karty lub zgłoszenia o podejrzeniu występowania przemocy w rodzinie powołuje Grupę Roboczą. W skład grup roboczych wchodzą: dzielnicowy, pedagog szkolny, pracownik socjalny, kurator sądowy, przedstawiciel oświaty, przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedstawiciel ochrony zdrowia.

Wszyscy, którzy doznają krzywdy ze strony najbliższych lub zauważają w swoim otoczeniu przypadki osób krzywdzonych mogą poinformować Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego osobiście lub telefonicznie.

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stawiski
przy Centrum Usług Społecznych
w Stawiskach

ul. Polowa 26, 18 – 520 Stawiski
tel. 86 273 81 81

e-mail : m.mroczkowska@stawiski.pl