Menu Zamknij

TELEOPIEKA DOMOWA

Gmina Stawiski realizuje Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, Partnerami 35 Gmin, w tym Gmina Stawiski, a Realizatorami: 33 lokalne ośrodki pomocy społecznej oraz 2 centra usług społecznych, w tym Centrum Usług Społecznych w Stawiskach.

Gmina Stawiski ostatecznie, w wyniku negocjacji, otrzymała dofinansowanie na kwotę 3.669.757,85 zł. Całkowita wartość projektu wynosi: 3.862.903,00 zł.

Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2027 r.

Celem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

teleopieka domowa tablicaUdział w projekcie dla osób będących uczestnikami projektu jest bezpłatny.

Do kogo kierowane są usługi?:

Ze wsparcia będą mogli korzystać mieszkańcy i mieszkanki miasta i gminy Stawiski, potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i spełniający, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • osoby w wieku powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 18 lat,
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 18 lat;
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 18 lat;

Wsparciem planuje się objąć łącznie 88 osób.

Gmina Stawiski oraz Centrum Usług Społecznych w Stawiskach w ramach Programu teleopieki domowej będą świadczyć następujące usługi:

  • sąsiedzkie;
  • opiekuńcze;
  • opiekuńcze specjalistyczne;
  • teleopiekuńcze