Menu Zamknij

FORMY PRZEMOCY

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „przemoc w rodzinie to jednorazowe albo postarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

RODZAJE PRZEMOCY:

Przemoc fizyczna – to zachowanie, którego celem jest zachowanie bólu fizycznego (popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, spoliczkowanie), uszkodzenia ciała (zasinienia, zadrapania, krwawienie, oparzenia);

Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu, pozbawienie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem (izolacja, wyzwiska, ośmieszanie, groźby, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytykowanie, poniżanie, demoralizacja, ciągłe niepokojenie);

Przemoc seksualna – zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych;

Przemoc ekonomiczna – to zachowanie, którego celem jest finansowe wykorzystanie lub ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy;

Zaniedbania – niezaspokojenie potrzeb fizycznych i emocjonalnych poprzez np. niedostarczenie jedzenia, picia i leków, brak ubrań, brak komfortu, brak ciepła, zła jakość higieny, brak opieki, chłód emocjonalny, obojętność;

Dyskryminacja – szykanowanie z powodu wieku, niepełnosprawności, rasy, koloru skóry, religii, płci itp.;

Inny rodzaj zachowańniszczenie i uszkodzenie mienia, przywłaszczenie mienia, groźba karalna, znieważenie, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz niezleconych przez lekarza leków, inne działania na szkodę najbliższych.