Menu Zamknij

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Usług Społecznych w Stawiskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Centrum Usług Społecznych w Stawiskach.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań centrum.
 • Zamieszczone nagrania/filmy nie posiadają napisów.
 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników mogą występować w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Wasilewska.
 • E-mail: cus@stawiski.pl
 • Telefon: 86 273 81 70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Stawiskach
 • Adres: ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski
 • E-mail: cus@stawiski.pl
 • Telefon: 86 273 81 70

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 • Klient ma prawo wstępu z psem asystującym.
 • Podmiot publiczny zapewnia komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik wychodzi do klienta z niepełnosprawnością ruchową, po kontakcie telefonicznym, który widnieje na budynku przy wejściu głównym.

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Społecznych w Stawiskach mieści się na pierwszym piętrze w budynku dwupiętrowym. Schody są dostoswane dla osób niepełnosprawnych – platforma schodowa zewnętrzna oraz schodołaz wewnętrzny dla niepełnosprawnych. Brak urządzeń do obsługi osób niedowidzących i słabosłyszących. Brak tłumacza języka migowego.

Toaleta dostosowana jest do osób niepełnosprawnych.

Jest parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.