Menu Zamknij

KLAUZULA INFORMACYJNA
przy przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsze zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

1. Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa Danych jest Centrum Usług Społecznych w Stawiskach z siedzibą przy ul. Polowej 26, 18-520 Stawiski.

Jako Administrator Danych jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem cus@stawiski.pl lub listownie na adres podany jako adres siedziby firmy.

​2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym polegająca na świadczeniu usług z zakresu pomocy społecznej w gminie. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy państwa dane osobowe to:

  • art.6 ust.1 lit. b. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez CUS na podstawie umowy)
  • art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez CUS w interesie publicznym)
  • art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
  • Ustawa z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Ustawa z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • Ustawa z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Ustawa z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego
  • inne właściwe akty prawne

3. Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Centrum Usług Społecznych w Stawiskach./Sepi, CAS, art.105 i inne w obrębie prawa/.

4. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną/Archiwalną/ dopóki istnieje podstawa prawna przetwarzania danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016).

8. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.