Menu Zamknij

ORGANIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach w Centrum Usług Społecznych w Stawiskach, Organizowanie Społeczności Lokalnej znalazło się na mocy ustawy w strukturach organizacyjnych CUS. Ważnym zadaniem organizatora społeczności lokalnej jest wzmacnianie potencjału gminnej wspólnoty samorządowej w zakresie działań o charakterze wolontariackim, samopomocowym i sąsiedzkim jako form wsparcia społecznego uzupełniającego usługi społeczne świadczone na rzecz mieszkańców przez specjalistów: pracowników socjalnych, psychoterapeutów, pedagogów społecznych, asystentów rodziny, asystentów osób niepełnosprawnych i przedstawicieli innych profesji i zawodów pomocowych. Dzięki zaangażowaniu organizatora społeczności lokalnej takie wsparcie społeczne będzie dostępne w centrum usług społecznych w ramach spersonalizowanych pakietów usługowych, które ustawodawca określił mianem indywidualnych planów usług społecznych (IPUS).

Do zadań organizatora społeczności lokalnej należy w szczególności:

 1. prowadzenie na bieżąco rozeznania:
  a) potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających,
  b) potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających;
 2. opracowywanie, w oparciu o wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty
  samorządowej w zakresie działań wspierających, planu organizowania społeczności lokalnej
  i jego aktualizacji oraz realizacja tego planu;
 3. podejmowanie działań w celu aktywizacji wspólnoty samorządowej, w szczególności organizowanie działań wspierających;
 4. inicjowanie innych niż określone w pkt 3 działań zmierzających do wzmocnienia więzi społecznych i integracji wspólnoty samorządowej;
 5. współpraca z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum animację lokalną inne formy pracy środowiskowej.

Przykładowe formy działań wspierających

 1. Dla seniorów:
 • Utworzenie klubu aktywnego seniora.
 • Utworzenie klubu wolontariusza, zrzeszającego wolontariuszy świadczących pomoc osobom starszym oraz seniorów chcących pomagać innym.
 1. Dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin:
 • Utworzenie klubu osób niepełnosprawnych.
 • Utworzenie klubu samopomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 • Założenie klubu wolontariusza zrzeszającego osoby świadczące różne formy pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osoby niepełnosprawne świadczące pomoc członkom społeczności lub na rzecz całej wspólnoty.
 • Bank czasu.
 • Działania animacyjne.
 • Imprezy integracyjne.
 • Kampanie społeczne.
 1. Dla społeczności terytorialnej:
 • Działania animacyjne, służące pobudzaniu ludzi do działania, inicjowanie spotkań obywatelskich i grup obywatelskich.
 • Tworzenie miejsc społecznościowych działających w oparciu o mechanizmy wspólnotowe (domów sąsiedzkich, centrów aktywności lokalnej itp.).
 • Inicjowanie banku czasu.
 • Warsztaty edukacyjne.
 • Wydarzenia sąsiedzkie, organizowane z udziałem mieszkańców.
 • Grupy samopomocowe.

Kontakt z Organizatorem Społeczności Lokalnej:
Pani Małgorzata Mroczkowska – CUS Stawiski, ul Polowa 26
Tel. 86 273 81 70,  86 273 81 81,  e-mail: m.mroczkowska@stawiski.pl