Menu Zamknij

KOORDYNATOR INDYWIDUALNYCH PLANÓW
USŁUG SPOŁECZNYCH

Do zadań Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych w Stawiskach należy w szczególności:

 • przeprowadzanie rozpoznania indywidualnych potrzeb,
 • opracowywanie indywidualnych planów usług społecznych i ich aktualizacja,
 • w udogodnieniu z wnioskodawcą koordynator opracowuje indywidualny plan usług społecznych, z których wnioskodawca będzie mógł korzystać w ramach programów usług społecznych, przekazuje wniosek, za zgodą wnioskodawcy, do rozpatrzenia w całości lub w części przez zespół centrum realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej lub inny zespół w CUS, jeżeli wnioskowane usługi społeczne mieszczą się w zakresie usług społecznych realizowanych przez ten zespół lub przekazuje wniosek, za zgodą wnioskodawcy, do rozpatrzenia w całości lub w części przez urząd gminy lub jednostkę organizacyjną gminy, jeżeli wnioskowane usługi społeczne mieszczą się w zakresie usług społecznych realizowanych przez urząd gminy lub jednostkę organizacyjną gminy.
 • plan opracowuje się w przypadku konieczności koordynacji usług społecznych udzielanych osobie zainteresowanej w okresie nie krótszym niż 3 miesiące, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o zakwalifikowanie do korzystania z usług społecznych, na okres nie dłuższy niż na rok. Plan podlega zatwierdzeniu przez dyrektora CUS lub upoważnionego w tym zakresie organizatora usług społecznych
 • monitorowanie realizacji indywidualnych planów usług społecznych,
 • koordynowanie usług społecznych udzielanych w ramach indywidualnych planów usług społecznych,
 • przeprowadzanie z osobami objętymi indywidualnymi planami usług społecznych rozmów podsumowujących realizację tych planów, i sporządza opis przebiegu i  rezultatów tego planu opracowanie, aktualizowanie, monitorowanie i podsumowanie realizacji IPUS jest formą pracy socjalnej,
 • uczestnictwo w superwizji tworzenia i realizacji indywidualnych planów usług społecznych,
 • świadczenie poradnictwa dot. usług społecznych,
 • bieżące monitorowanie dostępnej infrastruktury usług społecznych,
 • współpraca z innymi jednostkami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi,

Kwalifikowanie osób do korzystania z usług społecznych

Kwalifikowanie osób do korzystania z usług społecznych w ramach programu usług społecznych odbywa się za pośrednictwem CUS, na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej, albo opiekuna faktycznego osoby zainteresowanej. Może poprzedzać je opracowanie przez koordynatora indywidualnych planów usług społecznych, w porozumieniu z wnioskodawcą, rozpoznania indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej (dopuszcza się kwalifikowanie bez IPUS), nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i odbywa się zgodnie z kolejnością złożonych wniosków, z zastosowaniem ograniczeń i limitów przewidzianych w programie usług społecznych. Odmowa zakwalifikowania wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Jeżeli program usług społecznych przewiduje odpłatność za usługi społeczne udzielane w ramach programu, osoby zakwalifikowane do korzystania z tych usług wnoszą opłatę na konto gminy albo centrum, w wysokości i terminach ustalonych przez centrum zgodnie z programem usług społecznych. W przypadku braku opłaty w całości lub części wydaje się decyzje administracyjną określającą: obowiązek uiszczenia opłaty, wysokość należności oraz termin jej uiszczenia należność podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku ustalenia opłat za usługi społeczne kwalifikowanie do wysokości opłat (np. korzystania z ewentualnych ulg) odbywa się na podstawie złożonych przez wnioskodawcę oświadczeń o spełnianiu określonych warunków uprawniających do korzystania z danej usługi i uprawnieniu do ulg w opłacie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Centrum może zwrócić się o udokumentowanie: spełnienia określonych w programie usług społecznych warunków niezbędnych do zakwalifikowania, w tym informacji i sytuacji rodzinnej, materialnej, życiowej, zdrowotnej Uprawnienia do ulg w opłacie za usługi społeczne. Rozpoznanie przeprowadza się w siedzibie centrum lub w miejscu, w którym przebywa osoba zainteresowana.

Kontakt z koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych:

Pani Ewa Szadziul  – CUS Stawiski, ul. Polowa 26
tel.: 86 273 81 75,  e-mail: e.szadziul@stawiski.pl

Pani Emilia Kowalska – CUS Stawiski, ul. Polowa 26
tel.: 86 273 81 76, e-mail: e.kowalska@stawiski.pl