Menu Zamknij

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne są organizowane i świadczone przez gminę jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

Realizacja usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby i w jej najbliższym otoczeniu.

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Wymagane dokumenty:

 1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,
 2. decyzja właściwego organu w sprawie renty lub emerytury,
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym,
 4. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

Opiekunki zapewniają usługi opiekuńcze dla osób tego potrzebujących w zakresie:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej obejmuje:

 1. dokonywanie zakupów art. spożywczych i innych niezbędnych do codziennej egzystencji podopiecznego
 2. pomoc w przygotowaniu posiłku wyłącznie dla podopiecznego lub dostarczenie posiłku gotowego do domu
 3. palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna, wody, wynoszenie nieczystości
 4. zwracanie uwagi na stan techniczny posiadanego przez podopiecznego sprzętu wyposażenie itp. i w uzgodnieniu z podopiecznym zalecanie jego konserwacji i napraw,
 5. dostarczanie prasy, książek
 6. załatwianie innych spraw na życzenie podopiecznego lub polecenie Organizatora Usług Społecznych, Dyrektora CUS w Stawiskach np. opłacanie świadczeń za czynsz, gaz, światło, telefon, RTV i innych.

Pomoc w zakresie podstawowej opieki higienicznej w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej obejmuje:

 1. dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania,
 2. utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych
 3. pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży wierzchniej
 4. dbanie o czystość bielizny pościelowej – ewentualnie odnoszenie jej do punktów pralniczych.

Pomoc w zakresie zleconej przez lekarza pielęgnacji oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej obejmuje:

 1. prześcielenie łóżka,
 2. zmiana bielizny osobistej i pościelowej
 3. pomoc przy myciu, kąpieli, czesaniu, ubieraniu
 4. układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji
 5. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych
 6. zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept
 7. karmienie chorego o ile stan zdrowia wymaga tej czynności
 8. zachęcanie do wykonywania prac ręcznych, spacerów
 9. wskazywanie rodzinie, sąsiadom uwag, spostrzeżeń dotyczących podopiecznego w zakresie całokształtu sprawowanej opieki pobudzających zainteresowanie otoczenia sprawami codziennego życia podopiecznego.

Potrzeby osób chorych w zakresie pielęgnacji medycznej (masaż, podawanie zastrzyków, lekarstw, pielęgnacja odleżyn) nie należy do obowiązków opiekunek .

Osoby korzystające z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu osoby w rodzinie.

Osobę wnoszącą opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić częściowo lub całkowicie z obowiązku ponoszenia odpłatności, jeżeli:

 1. ponosi wysokie koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, dietą,
 2. poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego,
 3. ponosi opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
 4. konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych
  i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze powoduje, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie.

Opłata za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez zobowiązanego na rachunek bankowy Centrum Usług Społecznych w Stawiskach do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi.