Menu Zamknij

 INDYWIDUALNY PLAN POMOCY DLA OFIARY,
CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE,
ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE

 Pracownik socjalny w zakresie działań  wykonuje:

 • Praca socjalna, w tym cykliczne wizyty w środowisku;
 • Informacja o warunkach korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 • Wskazanie na możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, prawnej oraz w formie poradnictwa medycznego, zawodowego i rodzinnego;
 • Skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, do placówki dla ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności do specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • Skierowanie dzieci do placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego (np. świetlicy, klubu, ogniska wychowawczego);
 • Powiadomienie sądu rodzinnego i opiekuńczego o sytuacji dzieci.

Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie działań wykonuje:

 • Skierowanie do udziału w grupach wsparcia dla osób współuzależnionych;
 • Poinformowanie o możliwościach prawnych dotyczących zobowiązania poddania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do poddania się leczeniu odwykowemu;
 • Skierowanie do udziału w grupie terapeutycznej;
 • Skierowanie do udziału w grupie samopomocowej.

Policja w zakresie działań wykonuje:

 • Systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie (podać częstotliwość wizyt uzgodnioną przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą);
 • Poinformowanie osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, że znęcanie się fizyczne i psychiczne jest przestępstwem, i przedstawienie aspektów odpowiedzialności karnej;
 • Poinformowanie o możliwości przeprowadzenia badania lekarskiego;
 • Wszczęcie postepowania przygotowawczego;
 • Wystąpienie do prokuratora z wnioskiem o zastosowanie właściwych środków zapobiegawczych.

Ochrona zdrowia w zakresie działań wykonuje:

 • Skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ze wskazaniem co do dalszych ewentualnych konsultacji medycznych;
 • Skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, do lekarza w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych zużyciem przemocy w rodzinie.

Oświata w zakresie działań wykonuje:

 • Objęcie dziecka/dzieci pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub innej placówce odpowiednio w formie:
  • klasy terapeutycznej;
  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
  • zajęć specjalistycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej –w przypadku uczniów szkół podstawowych kl. VIII;
  • porad i konsultacji.
 • Objęcie rodziców pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;
 • Pomoc materialna i jej rodzaj : wypoczynek wakacyjny w okresie letnim i zimowym, dożywianie, stypendium szkolne, zasiłek szkolny;
 • Konsultacja w poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, skierowanie do pomocy terapeutycznej;
 • Powiadomienie sądu rodzinnego i opiekuńczego o sytuacji dziecka;
 • Poinformowanie rodzica/opiekuna o możliwości uzyskania pomocy oferowanej przez placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego.