Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Usługa wsparcia – psycholog / psychoterapeuta”

baner do zapytań ofertowych

Ogłoszenie

Numer: 2021-26722-82068
Id: 82068

Powstaje w kontekście projektu
POWR.02.08.00-00-0071/20 – Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski

Tytuł
Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski

Warunki zmiany umowy
Opisane w Zapytaniu oraz we wzorze umowy

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-12-01

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik Nr 1 do Zapytania
  3. Załącznik Nr 2 do Zapytania
  4. Załącznik Nr 3 do Zapytania
  5. Załącznik Nr 4 do Zapytania

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia
2021-12-01

Data ostatniej zmiany
2021-12-01

Termin składania ofert
2021-12-09 13:00:00

Planowany termin podpisania umowy
2021-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Gmina Stawiski
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
NIP: 2910224677

Osoby do kontaktu
Iwona Niedźwiedzka
tel.: 86 278 52 21
e-mail: iwona.niedzwiedzka@stawiski.pl

Części zamówienia
Część: 1

Tytuł części 1
Usługa wsparcia – psycholog/psychoterapeuta

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi inne

Opis
Celem zamówienia jest wyłonienie usługodawcy zamówienia, który będzie świadczył usługę indywidualnego poradnictwa w zakresie psychologii/psychoterapii dla mieszkańców Gminy Stawiski w ilości 50 godzin/miesięcznie. Zakres zadań wykonywanych w ramach usługi w okresie od
dnia 10 grudnia 2021 roku do dnia 30 listopada 2022 roku w ilości 50 godzin/miesięcznie. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie indywidualnej diagnostyki, profilaktyki, poradnictwa i pomocy psychologicznej/ psychoterapeutycznej.

Kody CPV
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia

Miejsca realizacji

adres

Kraj: Polska

Województwo: podlaskie

Powiat: kolneński

Gmina: Stawiski

Miejscowość: Stawiski

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
– posiada uprawnienia zawodowe psychologa lub psychoterapeuty,

Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis
– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
– przedmiot zamówienia wykonają osobiście albo w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, załączą dokumenty potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby skierowane do realizacji zamówienia wraz z podpisanym przez nich oświadczeniem w którym wyrażają zgodę na realizację zamówienia w momencie wyboru oferty oraz potwierdzeniem gotowości do realizacji zamówienia w wymiarze i zasadach wykazanych w ofercie

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
– posiada co najmniej 6-miesięcznie doświadczenie w świadczeniu indywidualnych konsultacji psychologicznych lub psychoterapeutycznych;

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
– formularz ofertowy
– wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zapytania
– kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie + CV,
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Zapytania,
– w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dokumenty potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby skierowane do realizacji zamówienia wraz z podpisanym przez nich oświadczeniem, w którym wyrażają zgodę na realizację zamówienia w momencie wyboru oferty oraz potwierdzeniem gotowości do realizacji zamówienia w wymiarze i zasadach wykazanych w ofercie.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo lub którzy nie spełnili warunku udziału.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena brutto oferty

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Czas reakcji na zgłoszenie

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-12-01 – data opublikowania
|
|
|
-> 2021-12-09 13:00:00 – termin składania ofert
|
-> 2021-12 – planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

Może Cię zainteresować: