Menu Zamknij

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych - obrazek dekoracyjny

Jak się o niego starać?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie, jakie wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, tzw. podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek, jeśli poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania.

Podmioty te muszą dopełnić obowiązku rejestracji głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jak złożyć dokumenty?

Podmioty wrażliwe ponoszące koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanego na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem ich podstawowej działalności prosimy o wypełnienie Wniosku o wypłatę dodatku w terminie do 30 listopada 2022 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,
 2. dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) oraz zakup co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa w roku 2022.

Lista podmiotów wrażliwych na terenie gminy Stawiski

 • podmioty systemu oświaty;
 • kościoły;
 • prowadzące działalność kulturalną;
 • jednostki ochotniczej straży pożarnej;
 • organizacje pozarządowe;
 • udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Charakterystyka rozwiązania

 • Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat);
 • Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów;
 • Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży;
 • Obowiązek zgłoszenia źródła ciepła do CEEB;

Wzór wyliczania wysokości dodatku:

D = (Zk – Skp) x 0,4

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych,

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Aby otrzymać dodatek dla podmiotów wrażliwych należy złożyć wniosek do Centrum Usług Społecznych w Stawiskach, ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Stawiskach ul. Polowa 26, tel. 86 273 81 70.

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
doc Instruktaż jak wypełnić wniosek 36 KB 147
doc Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych 35 KB 158
pdf Prezentacja 1 008 KB 164