Menu Zamknij

„Od zależności ku samodzielności” – otwarty konkurs ofert

W dniu 13 maja 2024 r. Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała program „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024, w ramach którego został ogłoszony otwarty konkurs ofert i zaproszenie do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do konkursu zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r, poz. 571) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 ww. ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. W ramach celu głównego Programu wyznaczono następujące Moduły:

  • MODUŁ I WSPARCIE RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ,
  • MODUŁ II SAMOPOMOC,
  • MODUŁ III UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA MODUŁ,
  • IV INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ.

W 2024 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000,00 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30 000 zł.

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy składać na formularzu oferty określonym w przepisach rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i przesłać z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024 do Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

  • za pośrednictwem ePUAP,
  • listem poleconym na adres PUW w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok (liczy się data stempla pocztowego),
  • lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 3,

w terminie do dnia 12 lipca 2024 r.

Dodatkowe informacje na temat realizowanego postępowania konkursowego można uzyskać w Departamencie Pomocy Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod numerem tel. 538 117 294, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Pełna treść Programu oraz ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl