Menu Zamknij

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Baner z napisem: zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

(dot. zaproszenia do składania ofert cenowych w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia pn.: „Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dowozie posiłków dla uczniów placówek oświatowych na terenie gminy Stawiski, w ramach realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, w okresie : styczeń 2023 r. – marzec 2023 r.”, z dnia 20 grudnia 2022 r. (znak: CUS.PS.5023.14.2022.IŁ)

Centrum Usług Społecznych
w Stawiskach
ul. Polowa 26
18-520 Stawiski

Stawiski, dnia 30 grudnia 2022 r.

CUS.PS.5023.15.2022.IŁ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

(w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia pn.: „Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dowozie posiłków dla uczniów placówek oświatowych na terenie gminy Stawiski, w ramach realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, w okresie: styczeń 2023 r. – marzec 2023r.”, z dnia 20 grudnia 2022 (znak: CUS.PS.5023.14.2022.IŁ)

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Stawiskach, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: „Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dowozie posiłków dla uczniów placówek oświatowych na terenie gminy Stawiski, w ramach realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, w okresie : styczeń 2023 r. – marzec 2023 r.”, z dnia 20 grudnia 2022 r. (znak: CUS.PS.5023.14.2022.IŁ)

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, tj.:

Restauracja „ROMEO”
Radosław Patalan
18-520 Stawiski, ul. Łomżyńska 20
 

Złożona oferta została wybrana.

UZASADNIENIE WYBORU:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryterium oceny ofert przyjętym w niniejszym postępowaniu i opisanym w pkt V zapytania ofertowego, tj. kryterium najniższej ceny. 

Dyrektor Centrum Usług Społecznych
w Stawiskach
Izabela Wasilewska